එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවෙන් තෙල් කාන්දුවක්???

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවෙන් තෙල් කාන්දුවක්???

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවෙන් තෙල් කාන්දුවක්???
එක්ස්ප්රස් පර්ල් නෞකාවෙන් තෙල් කාන්දුවක්???
කොළඹ වරායට ඔබ්බෙන් වු සාගර කලාපයේදී අනතුරට ලක්වු එක්ස්ප්රස් පර්ල් නෞකාව ආසන්නයෙන් විශාල තෙල් පැල්ලමක් නිරීක්ෂණය වී ඇතැයි ස්කයි නිව්ස් වෙබ් අඩවිය චන්ද්රිකා ඡායාරූප උපුටා දක්වමින් වාර්තා කරනවා