අද හඳුනාගත් සමස්ත කෝවිඩ් රෝගීන් ගණන 2,340

අද හඳුනාගත් සමස්ත කෝවිඩ් රෝගීන් ගණන 2,340

අද හඳුනාගත්  සමස්ත කෝවිඩ් රෝගීන් ගණන 2,340

අද දිනයේ මෙරටින් වාර්තා වූ සමස්ත කෝවිඩ් රෝගීන් ගණන 2,340ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.