අද දිනයේ මෙරටින් වාර්තා වූ සමස්ත කෝවිඩ් රෝගීන් ගණන 2,716යි

අද දිනයේ මෙරටින් වාර්තා වූ සමස්ත කෝවිඩ් රෝගීන් ගණන 2,716යි

අද දිනයේ මෙරටින් වාර්තා වූ සමස්ත කෝවිඩ් රෝගීන් ගණන 2,716යි

අද දිනයේ මෙරටින් වාර්තා වූ සමස්ත කෝවිඩ් රෝගීන් ගණන 2,716යි